GAME VuongQuocXeng - Android

  • Ấn vào “Download” để cài đặt Game
download

OTP VuongQuocXeng - Android

  • Ấn vào “Download” để cài đặt app OTP
download

GAME VuongQuocXeng - IOS

  • Ấn vào “Download” để cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt VuongQuocXeng thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> Blove Ambiton Beijing Technology Co.,Ltd >> Tin cậy ;
download

OTP VuongQuocXeng - IOS

  • Ấn vào “Download” để cài đặt app OTP
  • Sau khi cài đặt VuongQuocXeng thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> Blove Ambiton Beijing Technology Co.,Ltd , >> Tin cậy
download